Ideal Niketan

  • Type : Residential turnkey

  • Location: Topsia, Kolkata

  • Area: 1400sqft